REGULAMIN KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO pt. ,,Cztery pory roku: ZIMA”

trees-g55fb17fca_1920 (1)
1-3

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO pt. ,,Cztery pory roku: ZIMA”

§1

1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 43 im. KEN w Krakowie, ul. Myślenicka 112, 30-698 Kraków, zwaną dalej organizatorem.

2. Koordynatorami konkursu są nauczyciele klas trzecich:

Pani mgr Agnieszka Janusiewicz III A

Pani mgr Marta Stokłosa – Marszałek III B

Pani mgr Renata Salomon III C

§2

Cele konkursu:

 1. Budzenie zainteresowania zmieniającą się w ciągu roku przyrodą.
 2. Prezentacja aktywności uczniów w dziedzinie poezji i plastyki.
 3. Rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej.
 4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej.

§3

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas trzecich, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 43 im. KEN w Krakowie, zwanych dalej uczestnikami.
 2. Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza oraz wykonanie ilustracji do tematu przewodniego: Zima.
 3. W konkursie przewidziany jest jeden etap.

PRZEBIEG KONKURSU

§4

 1. Udział w konkursie polega na napisaniu wiersza o zimie oraz wykonaniu ilustracji o zimie. Wiersz może być rymowany lub wiersz biały. Długość jest dowolna i zależy od uczestnika. Wiersz oraz praca plastyczna muszą znajdować się na jednej wspólnej kartce formatu A3. Wiersz powinien być zapisany odręcznie lub wydrukowany.
 2. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką. Musi być spójna z wierszem.
 3. Praca konkursowa musi zawierać następujące dane: tytuł, imię i nazwisko uczestnika, nazwę klasy.
 4. Całość należy dostarczyć osobiście do Pani Agnieszki Janusiewicz lub Pani Marty Stokłosy – Marszałek lub Pani Renaty Salomon.
 5. Zarówno wiersz jak i praca plastyczna muszą być przygotowane na okoliczność niniejszego konkursu, wcześniej niepublikowane i nie zgłaszane do innych konkursów.
 6. Napisane wiersze oraz prace plastyczne nie mogą być kopiami innych prac i naruszać praw autorskich osób trzecich.
 7. Wiersz i praca plastyczna przekazane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika.
 8. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wiersz i jedną pracę plastyczną.
 9. Prace niezgodne z regulaminem, niezgodne z tematem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 10. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§6

Prace konkursowe uczestników będą oceniane według następujących kryteriów:

1) zgodność z tematem i sposób jego ujęcia,
2) oryginalność utworu i pracy plastycznej,
3) ogólne wrażenie artystyczne,
4) poprawność stylistyczna i językowa wiersza,
5) posiadane walory literackie,
6) przejrzysta i uporządkowana kompozycja,
7) estetyka wykonania całości pracy.

§7

1.Uczestnicy dostarczają prace w terminie od 09.01.2023 do 27.01. 2023 włącznie.
2. Całościowej oceny prac dokona powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa.
3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się do dnia 17 lutego 2023 roku.
4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe podczas apelu wychowawczego.
5. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

Skip to content