Regulamin

Szkoła podstawowa nr 43

Regulamin Koła Wolontariatu

 

Szkolne Koło Wolontariatu „DAR SERCA” jest organizacją młodzieżową działająca na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu
w działalność charytatywno- opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę.
Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

 Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrekcję Szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, zgodnością działalności Koła ze Statutem Szkoły i Regulaminem Koła.

Celem działalności Szkolnego Koła Wolontariatu jest:

1.               zapoznawanie z ideą wolontariatu,
2.               przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontarystycznej,
3.               umożliwianie młodzieży podejmowania działań na rzecz potrzebujących,
4.               prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
5.               wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
6.               promowanie życia bez uzależnień. 

§ 1
Definicje

1)       Wolontariat – to bezpłatne i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

2)     Wolontariusz – osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3)       Szkolny Klub Wolontariatu „Dar serca” jest kołem zrzeszającym wolontariuszy – uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie.

 

§ 2
Cele działania SKW

1.   Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontaryjnych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2.   Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie  z ideą wolontariatu.

3.   Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości  i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4.   Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontaryjnym

5.   i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły  i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

6.   Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.

7.   Promocja idei wolontariatu w szkole i w mieście.

8.   Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

9.   Współpraca z pozarządowymi instytucjami charytatywnymi i pożytku publicznego.


§ 3
Wolontariusze

1.   Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontaryjną.

3.   Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4.   Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.

5.   Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6.   Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

7.   Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje  i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

8.   Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

9.   Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Statucie szkoły (SP nr 43 w Krakowie) i Regulaminie Klubu.

 

§ 4
Prawa wolontariuszy

Każdy członek Klubu ma prawo do: 

1.   jasno określonego zakresu obowiązków,

2.   prośby o pomoc,

3.   wnoszenia nowych pomysłów,

4.   ciągłego rozwijania swoich umiejętności.

§ 4
Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne współpracując z organizacjami pozarządowymi.


§ 5
Władze i organizacja koła

Koło bezpośrednio podlega Dyrekcji Szkoły. W ramach podejmowanych działań Koło stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły, nad przestrzeganiem którego czuwają opiekunowie Koła.

Pracą Koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

1.      Zatwierdzeni przez Dyrektora szkoły opiekunowie Koła;
2.     Wybrani przez członków Koła jego przewodniczący, zastępca i sekretarz.

Spośród klas IV-VII szkoły podstawowej wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie, przy którym działa Szkolne Koło Wolontariatu „Dar serca” wybiera się 1-2 przedstawicieli klas (koordynatorów), którzy są odpowiedzialni za kontakty z opiekunami Koła oraz koordynację działań SKW.

Wybory członków Zarządu:

1.                Wybory członków Zarządu dokonują się podczas pierwszego zebrania Koła, w którym uczestniczy przynajmniej połowa jego członków.

2.                Zarząd wybierany jest na jednoroczną kadencję, która może zostać przedłużona.

3.                Uzupełnienie wakujących członków Zarządu dokonuje się podczas zebrania, w którym uczestniczy przynajmniej połowa jego członków.


§6
Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania wyróżniających się Wolontariuszy SKW:

1.   Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do e-dziennika.

2.   Dyplom uznania  i statuetka Wolontariusz Roku, wręczana na zakończenie roku szkolnego.

3.   Pochwała Dyrektora Szkoły.

4.   Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

5.   List gratulacyjny do rodziców, przedstawienie wyników pracy.

6.   Nagroda książkowa na zakończenie szkoły dla najaktywniejszych wolontariuszy

7.   Wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej o pracy wolontarystycznej.

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Skip to content