Historia naszej Szkoły

Historia naszej Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 43 mieści się w Krakowie przy ulicy Myślenickiej 112, na terenie Swoszowic – X Dzielnicy Miasta. Historia tego miejsca jest związana z tutejszą kopalnią siarki, działającą w Swoszowicach blisko 500 lat. Siarka zwana żółtym złotem była wydobywana od 1422 roku. W 1882 roku w Swoszowicach uroczyście otwarto jednoklasową szkołę ludową,  zorganizowaną z inicjatywy i staraniem zarządcy miejscowej kopalni siarki c.k. radcy górniczego Stanisława Mrowec. Nakłonił on górników likwidowanej kopalni do przekazania oszczędności na potrzeby szkoły (w sumie 3 000 zł reńskich). Poświęcenia szkoły dokonał proboszcz wróblowicki ks. Maciej Wieczorek
2 października 1882 roku.
Pierwsza nauczycielka – Zofia Rutkowska założyła Kronikę Szkolną prowadzoną do dziś. Rozpoczęła ją słowami: „…W Imię Boga biorę pióro do ręki, aby rozpocząć kronikę, którą kto i kiedy skończy – trudno odgadnąć, Bóg by dał, by ona długie lata i wieki szczęśliwie przetrwać mogła i zawsze równie pocieszające zawierała wiadomości, jakiemi mnie przyszło ją rozpocząć. Wraz bowiem z tą kroniką wchodzi w życie szkoła ludowa, etatowa urządzona według wymagań pedagogiki, a z nią nadzieja, że ona będzie cegiełką w budowie fundamentów dla przyszłości kraju – że ona spełniać będzie to wielkie i święte zadanie, do jakiego jest powołana…”
Na potrzeby szkoły ze składek górniczych został zakupiony dom mieszkalny byłego dozorcy kopalnianego – budynek skarbowy wraz ze stajenką, piwniczką i ogrodem.
W  budynku znajdowała się kuchnia i jeden pokój, w którym mieszkał nauczyciel. Od roku 1895 pomieszczenia te służyły jako izba lekcyjna i kancelaria szkolna. Szkoła miała służyć czterem gminom parafii wróblowickiej: Swoszowicom,  Siarczanej Górze, Wróblowicom i Kurdwanowowi. Jak podaje Kronika -prowadzona na bieżąco od 1882 roku w pierwszym roku działania szkoły uczyło się w niej 80 uczniów, w drugim roku – 130, a w latach 1887/88 już 270 uczniów zapisanych na naukę dzienną i 60 pobierających naukę dopełniającą.
Ze względu na fatalny stan budynku co roku w wakacje przeprowadzano liczne naprawy. Największy remont miał miejsce w 1892 roku, a pieniądze na ten cel pożyczono od właściciela Wróblowic, Teodora Leśniaka. Utworzono wtedy dwie sale lekcyjne i odremontowano mieszkanie nauczyciela. W 1896 roku naprawiono dach kryty gontem.
W 1895 kierownictwo szkoły objął Florian Kotowski r. W okresie jego działalności placówka przekształciła się od jednoklasowej w dwuklasową (1892 i 1893 r.), następnie w trzyklasową (1895/1896 r.) i czteroklasową (1902/1903 r.). Ciągłemu rozwojowi szkoły towarzyszył brak pomieszczeń. Jej powiększanie odbywało się kosztem mieszkania nauczyciela, które znajdowało się w szkole. Dyrektor mieszkał bardzo skromnie w mieszkaniu wynajętym u Jana Fremla w Swoszowicach. Warunki pracy w szkole były wyjątkowo trudne. Nie tylko ze względu na konieczność ciągłych napraw i przebudów drewnianego, pokopalnianego budynku, zaadaptowanego na szkołę, lecz również
z powodu częstych zmian nauczycieli i znacznej liczby dzieci (ponad 200). Nauka w szkole była dwuzmianowa. Prowadzono także tzw. naukę dopełniającą dla młodzieży niepiśmiennej (12-15lat). W kronice szkoły zachowało się wiele pochwał i wyrazów uznania Okręgowej Rady Szkolnej dla nauczycieli, lecz najczęściej dotyczą one Floriana Kotowskiego. Kotowski był znanym działaczem społecznym. Na wspomnienie zasługuje jego udział w Ruchu Trzeźwości. W 1900 roku otrzymał nagrodę Ministra Wyznań i Oświecenia Publicznego za gorliwe pielęgnowanie muzyki i śpiewu kościelnego. Był też pionierem spółdzielczości na gruncie lokalnym. Po zaliczeniu specjalnych kursów odbytych we Lwowie 1901 r. założy we Wróblowicach Kasy Reiffesena – znane pod nazwą Kas Zapomogowo-Pożyczkowych Stefczyka.
Listę licznych zainteresowań Floriana Kotowskiego warto uzupełnić o funkcję pisarza gminnego w Swoszowicach.
Z pomocy dyrektora szkoły często korzystała młodzież szkolna i rodzice. Kotowski ułatwiał zdobycie rzemiosła. dla wyjeżdżających do Wiednia, pomagał w zdobyciu pracy przy wznoszeniu szańców we Wróblowicach, Kosocicach i Jugowicach. Był niestrudzonym organizatorem różnych atrakcji dla dzieci np. majówek w lasku wróblowickim. Był prezesem Koła Młodzieży Ludowej, którego działalność obejmowała dwie sekcje : teatralną i muzyczną. W ramach sekcji muzycznej powstał następnie zespół. Florian Kotowski szczególnie propagował sadownictwo i przetwórstwo owoców.
Władze szkolne doceniając zdolności organizacyjne Floriana Kotowskiego zleciły mu organizację szkół
w Golkowicach (1899 r.), Kurdwanowie i Wróblowicach (1903 r.). W 1903 r. został przeniesiony do Ludwinowa, lecz cały czas utrzymywał więź ze Swoszowicami. Z ramienia władz szkolnych nadzorował miejscową Radę Szkolną jako delegat Powiatowej Rady Szkolnej. W pamięci mieszkańców Swoszowic zapisał się również jako pomysłodawca budowy nowej szkoły.
Florian Katowski zmarł 11 września 1940 r. w Swoszowicach. Pochowany jest wraz z żoną na cmentarzu we Wróblowicach.
W swoszowickiej szkole liczba uczniów wciąż się powiększała, a warunki lokalowe pozostawały bez zmian. Władze gminy podjęły uchwałę o budowie pełnej siedmioklasowej szkoły powszechnej. Działo się to w 1929 roku. Utworzono komitet budowy, w skład którego weszli: Antoni Liszka, Wojciech Woźniak, Jan Lembas, Jan Styczeń, Rudolf Sznapka i Jan Tomczyk. Plan budowy wykonał inż. Antoni Chlipalski z Krakowa. Dalsza rozbudowa szkoły rozpoczęła się
w latach 1941/42 za sprawą jej kierownika, Franciszka Hypty i sekretarza gminy Swoszowice, Stanisława Pluty.
W 1929 Franciszek Hypta został mianowany przez Kuratorium Krakowskiego Okręgu Szkolnego kierownikiem trzyklasowej szkoły podstawowej. Należał do współrealizatorów pomysłu budowy w Swoszowicach, nowej szkoły siedmioklasowej, do czego wspólnie ze Społecznym Komitetem Budowy Szkoły doprowadzono w 1937 roku.
Franciszek Hypta był inicjatorem tzw. Zebrań Rodzicielskich odbywających się od 1933, w których rodzice uczniów uczestniczyli wspólnie z nauczycielami, przez co mieli wpływ na proces wychowawczy dzieci. Brali czynny udział w życiu szkoły, tak w codziennych zajęciach szkolnych jak i przy okazji różnych świąt, uroczystości, w dbaniu o higienę w szkole. Zaangażowali się w akcję dożywiania dzieci itp. W czasie okupacji hitlerowskiej Franciszek Hypta troskliwie przechowywał w swoim mieszkaniu podręczniki szkolne, mapy, godło państwowe, książki z biblioteki szkolnej. Funkcję kierownika szkoły pełnił do 1945. Zginął 19 stycznia, następnego dnia po wyzwoleniu Krakowa, stając w obronie żony Zdzisława Grzymka i jej dzieci, zastrzelony w Swoszowicach przez niemieckich żołnierzy-maruderów grabiących domy we wsi. Pochowany 24 stycznia 1945 roku. W 1966 imieniem Franciszka Hypty została nazwana jedna z ulic w X dzielnicy Swoszowice, będąca przecznicą ul. Tytusa Chałubińskiego.

W 1952 roku kierownikiem szkoły został Włodzimierz Doskocz i tę funkcję pełnił do 1971 roku. W tym czasie odbyła się największa przebudowa. Szkoła wzbogaciła się o salę gimnastyczną.  W 1964 roku dzięki pomocy ze strony zakładu opiekuńczego szkoły – Zakładu Przyrodo – Leczniczego Mateczny – Swoszowice wymieniono piece węglowe na centralne ogrzewanie. Ostatnia wielka rozbudowa (skrzydło południowe) została zakończona w lutym 1972 r. 
W styczniu 1973 roku Swoszowice stały się częścią Krakowa a szkoła otrzymała nr 43. 14 października
1973 roku Szkole Podstawowej nr 43 w Krakowie nadano imię Komisji Edukacji Narodowej.

Dzisiaj Szkoła w Swoszowicach ma już 130 lat. Wiele się tutaj zmieniło nie tylko w wyglądzie budynku, ale przede wszystkim w metodach pracy. Wykwalifikowana kadra czuwa nad około 450 uczniami. Klasy 1-3 uczęszczają do szkoły w systemie dwuzmianowym. W szkole podejmuje się  szereg różnorodnych działań i akcji, które przyczyniają się do rozwoju pasji, talentów i zainteresowań uczniów, uwrażliwiają na potrzeby innych oraz propagują styl życia
w poszanowaniu ogólnoludzkich wartości.

Każdy uczeń może znaleźć coś dla siebie, działają koła teatralne, twórczego myślenia, chór szkolny, koła artystyczne, przedmiotowe i sportowe, dzieci uczęszczają na zajęcia języka włoskiego i hiszpańskiego w ramach prowadzonych innowacji, trenują grę w szachy i golfa. Biorą udział w licznych konkursach i zawodach sportowych odnosząc liczne sukcesy i zdobywając trofea.
Nauczyciele prowadzą innowacyjne programy, wspierają uczniów i pomagają im osiągnąć sukces na miarę ich własnych możliwości. Rodzice włączają się do współpracy ze szkołą, biorą udział w wielu ważnych przedsięwzięciach, wspierając swoje pociechy i nauczycieli. Bardzo istotnym elementem pracy szkoły jest wyzwalanie radości podczas zajęć i stwarzanie sytuacji umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka.
Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem M.A.K.A.B.R.A, w ramach którego grono pedagogiczne uczestniczy
w warsztatach i szkoleniach wymieniając doświadczenia, tworząc nowe programy i innowacje, których celem jest szeroko pojęte dobro dziecka. Uczniowie biorą udział w wymianie międzynarodowej z kolegami i koleżankami z Belgii, mając między innymi możliwość  doskonalenia umiejętności w zakresie języka angielskiego.  
W ramach współpracy z Parafią na terenie szkoły prowadzone są zajęcia muzyczne dla najmłodszych – Schola. Uczniowie biorą udział w Biesiadzie Swoszowickiej, prezentując swoje talenty wokalne i kolędując wspólnie z mieszkańcami. Co roku dzieci uczestniczą w organizowanej przez Parafię Parafiadzie, która jest wspaniałą imprezą sportowo-rekreacyjną.  
Szkoła współpracuje z Rodziną Szkół Tischnerowskich, krzewiąc zasady Tischnerowskiego podejścia do człowieka
i nauki, ze szkołą językową „Kliny English Courses”, stwarzając możliwość dodatkowego uczestniczenia w zajęciach języka angielskiego, Szkołą Tańca „As”, współorganizując zajęcia taneczne dla najmłodszych oraz klubem Jiu-Jitsu”, gdzie dzieci realizują swoje zainteresowania sportowe. Bardzo dobrze układa się współpraca szkoły z Uzdrowiskiem w Swoszowicach i Przedszkolem nr 132.
W ramach wspólnych przedsięwzięć organizowane są ciekawe zajęcia warsztatowe dla dzieci oraz imprezy cykliczne, z których na szczególną uwagę zasługuje Rajd Swoszowicki.
Na terenie szkoły działa Uniwersytet Dzieci w ramach którego prowadzone są nowatorskie zajęcia dla uczniów klas 1-3. Propagowany jest także zdrowy styl życia poprzez uczestniczenie w programach unijnych „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”,  realizowanie zajęć w ramach edukacji prozdrowotnej oraz zajęcia na basenie.

Szkoła posiada certyfikaty: Szkoły z Klasą, Szkoły z pasją, Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły bez
Przemocy.

Skip to content