egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

Opublikowano: środa, 23, wrzesień 2020 Administrator

Zawartość deklaracji dostępności

 

Wstęp deklaracji dostępności

 

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-10

Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-23

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych
  • niektóre zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • dokumenty typu PDF nie są edytowalne

Powód wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • poprawianie dostępności strony byłoby związane z pełną przebudową jej struktury, a to niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23

1) Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Skróty klawiaturowe

Na stronach sp43-krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można dopisać dodatkowe skróty.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Świergosz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 6547331. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich [https://www.rpo.gov.pl/pl/content/punkty-przyjec-interesantow].

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 43 posiada jedno wejście przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Na poziomie zerowym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły nie ma wind i nie ma możliwości ich instalacji.

Odsłony: 1270