egzam

 Egzamin ósnoklasisty

dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

synergia

Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

paragrafy 

 RODO

I. Szyniec


SYMPTOMY RYZYKA DYSLEKSJI I DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ

WIEK NIEMOWLĘCY (0- PIERWSZY ROK ŻYCIA)

Motoryka duża – opóźniony lub nietypowy rozwój ruchowych. Dzieci nie raczkują, lub mało raczkują, gorzej utrzymują równowagę w postawie siedzącej i stojącej. Dzieci przejawiają minimalne dysfunkcje neurologiczne jak np. obniżony tonus mięśniowy, utrzymują się pierwotne odruchy wrodzone, które powinny zniknąć do końca pierwszego roku życia.

WIEK PONIEMOWLĘCY (2-3 LATA)

Motoryka duża – opóźnienie rozwoju ruchowego. Dzieci mają trudności z utrzymaniem równowagi, amortyzacji chodu. Później zaczynają chodzić i biegać. Motoryka mała – opóźnienie rozwoju motoryki rąk. Dzieci są mało zręczne manualnie, nieporadne w samoobsłudze, a także mało sprawne w zabawach manipulacyjnych. Funkcje wzrokowe, koordynacja wzrokowo ruchowa – opóźnienie rozwoju grafomotorycznego. Dzieci nie próbują same rysować, w wieku 2 lat nie naśladują rysowania linii, w wieku 2 lat i 6 miesięcy nie potrafią naśladować kierunku poziomego i pionowego linii, w wieku 3 lat nie umieją narysować koła. Funkcje językowe – opóźnienie rozwoju mowy.

WIEK PRZEDSZKOLNY (3-5 LAT)

Sprawność ruchowa całego ciała - Dziecko słabo biega, ma trudności z utrzymaniem równowagi, jest niezdarne w ruchach, nie lubi zabaw ruchowych, z trudem uczy się jeździć na rowerku trzykołowym, hulajnodze.

Sprawność ruchowa rąk  - Trudności z samoobsługą: zapinaniem guzików, sznurowaniem butów, zabawami manipulacyjnymi takimi jak nawlekanie korali; źle trzyma ołówek (naciska go za mocno lub za słabo).

Koordynacja wzrokowo - ruchowa - Budowanie z klocków sprawia dziecku trudność, rysuje niechętnie i prymitywnie. Nie umie narysować: koła jako 3-latek, kwadratu i krzyża – jako 4-latek, trójkąta – jako 5-latek.

Rozwój lateralizacji - Dziecko używa na zmianę raz jednej, raz drugiej ręki (np. podczas rysowania).

Rozwój spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej - Trudności przejawiają się w formie: nieporadności w rysowaniu (rysunki bogate treściowo, lecz prymitywne w formie), trudności w składaniu obrazków pociętych na części, puzzli, wykonywaniu układanek.

 Rozwój mowy - Nieprawidłowa artykulacja wielu głosek; trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, budowaniem wypowiedzi, zapamiętywaniem nazw; wydłużony okres posługiwania się neologizmami; zniekształcanie nazw przez używanie niewłaściwych przedrostków. Dziecko ma trudności z zapamiętaniem krótkich piosenek, wierszyków. Nie radzi sobie z wydzielaniem wraz z klaskaniem sylab ze słów, wskazywaniem rymujących się słów i tworzeniem rymowanek.

WIEK 6-7 lat

Motoryka duża - Obniżona sprawność ruchowa / dziecko słabo biega i skacze, ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych, ma trudności z uczeniem się jazdy na rowerze, hulajnodze, nartach.

Motoryka mała - Trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów w zakresie samoobsługi, np. z zawiązywaniem sznurowadeł na kokardkę, używaniem widelca, nożyczek.

Koordynacja wzrokowo – ruchowa - Trudności z rzucaniem i chwytaniem piłki,. Nieprawidłowe układanie w palcach narzędzia do pisania; trudności z rysowaniem szlaczków, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych np. rysowaniem rombu.

Funkcje słuchowo - językowe - Trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych, opisujących stosunki przestrzenne: nad–pod, za–przed, wewnątrz–na zewnątrz. Wadliwa wymowa, częste przekręcanie trudnych wyrazów (przestawianie głosek i sylab, asymilacje głosek, np. sosa lub szosza), błędy gramatyczne. Trudności z zapamiętywaniem wiersza, piosenki, więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie; trudność z zapamiętywaniem nazw, mylenie nazw zbliżonych fonetycznie; trudność z zapamiętywaniem materiału uszeregowanego w serie i sekwencje, jak nazwy dni tygodnia, pór roku, kolejnych posiłków i szeregi 4-cyfrowe. Trudności w różnicowaniu głosek podobnych (np. z–s, b–p, k–g, czyli zaburzenia słuchu fonemowego); trudności z wydzielaniem sylab i głosek ze słów, ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej) oraz manipulowaniem ze strukturą fonologiczną słów (np. trudności z wykonaniem poleceń typu: odszukaj słowa ukryte w nazwie „lewkonia”, wymyśl rym do słowa „kotek”, o czym myślę: Baba ..aga). Funkcje wzrokowe Trudności z wyróżnianiem elementów z całości, a także z ich syntetyzowaniem w całość, na przykład podczas budowania konstrukcji z klocków lego, układania mozaiki – według wzoru; trudności z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki, z odróżnianiem kształtów podobnych (np. figur geometrycznych, liter m–n, l–t–ł) lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p– b–d).

lateralizacja - Opóźnienie rozwoju lateralizacji: mimo prób ustalenia ręki dominującej dziecko nadal jest oburęczne.

Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni  - Opóźnienie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni: dziecko ma trudności z określeniem swoich części ciała, gdy określa je terminami: prawe – lewe (np. prawa i lewa ręka, noga itp.). Nie umie wskazać kierunku na prawo i na lewo od siebie (np. droga na prawo).

Orientacja w czasie - Trudności w orientacji w czasie, np. z określaniem pory roku, dnia, godziny na zegarze.

Czytanie - Trudności w nauce czytania (np. dziecko czyta bardzo wolno; najczęściej głoskuje i nie zawsze dokonuje poprawnej wtórnej syntezy, przekręca wyrazy; nie rozumie przeczytanego tekstu).

 

Bibliografia: M. Bogdanowicz (2003) Ryzyko dysleksji.

 

I. Szyniec

Odsłony: 672