dzwonek

 

Dzwonki lekcyjne

 egzam

 Egzamin ósnoklasisty

synergia

 
Zapraszamy do korzystania z dziennika elektronicznego

Opublikowano: wtorek, 21, listopad 2017 D. Kozioł

 

         
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„Moja wycieczka rowerowa” 

w ramach realizowanego w szkole europejskiego projektu STARS


I. Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie.


II. Cele konkursu:

1. Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego – jazda na rowerze, wycieczki rowerowe.

2. Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

3. Rozwijanie literackich zdolności.


III. Zasady uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie.

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I - IV
- uczniowie klas V-VII

3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie lub opracować komiks na temat: „Moja wycieczka rowerowa”.

4. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie 3 strony A4) opowiadanie/format A3 komiks.

5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, klasa.

6. Jeden Autor może oddać tylko 1 utwór.


IV. Termin składania prac:

  1. Prace należy składać do 5 grudnia 2017 r.
  2. Prace przyjmuje: pani Marta Cieślik, pani Dominika Kozioł lub pan Piotr Pytel.


V. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.


VI. Kryteria oceny prac konkursowych:

• twórczy charakter utworu,

• poprawność stylistyczna i językowa,

• estetyczne wykonanie/staranny zapis,

• samodzielność i oryginalność formy/treści.


VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 10.12.2017 roku.

2. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Odsłony: 347